Què fem

Federació Catalana de Bancs dels Aliments, Associació (FECATBAL)

Presentació

Federació Catalana Banc dels Aliments

Canalitzar i distribuir als Bancs dels Aliments, els ajuts destinats globalment a tots els Bancs dels Aliments catalans, sigui amb aliments, donacions monetàries o subvencions, provinents de qualsevol organisme públic o privat en la proporció i en la forma establerta.

Promoure la figura dels Bancs dels Aliments en tot el territori de Catalunya, en tots els mitjans de comunicació possibles i mitjançant accions i/o campanyes i promocions.

Federació Catalana Banc dels Aliments

Donar als seus membres tots els serveis que l’Associació cregui oportuns, que puguin ajudar a la seva finalitat com a Banc dels Aliments. i al desenvolupament de les seves activitats, inclosos aquí tot tipus d’ajuts, tant de caràcter econòmic, com material, humà i de caràcter legal, així com altres de tipus anàleg.

Federació Catalana Banc dels Aliments

Sol·licitar qualsevol ajut, projecte o captació de recursos que ajudin al seu finançament.

També coordina, obté i canalitza recursos alimentaris i econòmics amb destí als fins fundacionals dels Bancs dels Aliments.

Federació Catalana Banc dels Aliments